มีนาคม 20, 2023

sea.or.th

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย (วศ.ป.)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมฯ

 1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคม
 2. รศ.ดร.ก่อโชค จันทรางกูร อุปนายกคนที่ 1
 3. นายชยุตร์ มากวัฒนสุข อุปนายกคนที่ 2
 4. นายอนนต์ ชินบุตร กรรมการ
 5. นายสมเจตน์ สุขประเสริฐ กรรมการ
 6. นายดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง กรรมการ
 7. นางวรรณทิมา เรืองศรี กรรมการ
 8. นายสุเมธ เรืองทองดี กรรมการ
 9. นายสุชาติ ปั้นทอง กรรมการ
 10. นางสาวรุจิพรรณ แฝงจันดา กรรมการ
 11. นางสมบุญ ประเสริฐพานิช กรรมการและประชาสัมพันธ์
 12. นายสงวนศักดิ์ ดำเล็ก กรรมการและปฏิคม
 13. นายสุทัศน์ ประเสริฐพานิช กรรมการและนายทะเบียน
 14. นายอดุลรัตน์ เรืองศรี กรรมการและ เหรัญญิก
 15. นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ กรรมการและเลขาธิการ