มีนาคม 20, 2023

sea.or.th

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย (วศ.ป.)

ความเป็นมาของการจัดตั้งสมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยเกิด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของ นศ.ในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำการสอนสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 การรวมกลุ่ม ดังกล่าวประกอบไปด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ต่างๆที่มีความสนใจวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัยและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน การรวมกลุ่มนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนในปี พ.ศ. 2560 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวออกสู่สังคม อันจะก่อให้เกิดการสร้างความตระหนักทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยต่อสังคมและประเทศ เพื่อให้บรรลุถึงความตั้งใจดังกล่าวนี้จึงได้มีจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2561