มิถุนายน 8, 2023

sea.or.th

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย (วศ.ป.)

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.เป็นองค์กรของผู้ด าเนินงานด้านวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมความปลอดภัยหรือผู้เกี่ยวข้องทางวิชาชีพวิศวกรรมความ ปลอดภัยในสาขาต่างๆ

2.ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยค้นคว้า ทดลองและทดสอบเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพและวิชาการ

3.จัดท าและเผยแพร่งานวิชาการด้านวิศวกกรรมความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มทักษะสมาชิกให้ก้าวหน้าทันสมัยและเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

5.เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและให้ค าปรึกษา ทิศทางวิศวกรรมความปลอดภัยที่เหมาะสมและทันสมัย

6.ส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง สังคมและ สิ่งแวดล้อม

7.เป็นที่พบปะสังสรรค์และเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆระหว่างสมาชิก

8.ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์